Font Name: icomoon (Glyphs: 4)

Grid Size: 16

icon-google-plus3
liga:
icon-facebook3
liga:
icon-twitter3
liga:
icon-youtube
liga: